001_Synergy_Hum___www_20_x_40___3_cmyk


 

 

 

 

Inschrijvings- en leveringsvoorwaarden
 

Dit is een specificatie/aanvulling van/op de algemene voorwaarden Synergie met betrekking tot inschrijving voor cursussen/opleidingen/workshops/training (producten of activiteiten) in het aanbod gedaan door Synergie.

1. Toepassingsfeer
Bij alle onderdelen van het aanbod zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing. Door aanmelding, inschrijving en/of ondertekening van een opdrachtbevestiging aanvaardt de deelnemer of opdrachtgever de toepassing ervan, voor zover daarvan niet schriftelijk is afgeweken.

2. Inschrijving/opdrachtverlening
Inschrijving als deelnemer aan een van de producten of activiteiten geschiedt door inzending van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier naar het aangegeven aanmeldingsadres binnen de aangegeven inschrijftermijn. Indien er slechts plaats is voor een beperkt aantal deelnemers, is voor plaatsing de volgorde van betaling bepalend. Wanneer plaatsing op dat moment niet (meer) mogelijk is, zal met de aanmelder overleg plaatsvinden over een eventueel alternatief. Tevens zal de betrokkenen een voorrangsplaats worden toegewezen op de eventuele wachtlijst voor de betreffende cursus, opleiding of workshop. Elke deelnemer wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Een opdracht vindt plaats na ondertekening van de opdrachtbevestiging die door Synergie ter onder tekening aan de opdrachtverlener zal worden verstrekt. De opdracht verlener verplicht zich vóór aanvang van de opdracht een getekende opdrachtbevestiging aan Synergie te hebben verstrekt.

3. Annulering
Annulering dient schriftelijk te geschieden aan Synergie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid indien annuleringen niet of niet tijdig worden ontvangen. Met betrekking tot annulering en de gevolgen daarvan voor de cursist of opdracht verlener gelden de volgende regels;

  • gedurende de inschrijftermijn: geen kosten;
  • tot 2 weken voor de aanvang van de cursus; € 12.50 per cursist per annulering i.v.m. administratiekosten;
  • in de periode van 2 tot 1 week voor de aanvang van de cursus: 50 % van het cursusgeld blijft verschuldigd;
  • vanaf 1 week voor aanvang van de cursus: het gehele cursusgeld blijft verschuldigd; 
  • in geval van overmacht (sterfgeval enz.) zal een en ander worden voorgelegd aan de organisatie. Indien op grond van het bovenstaande door de cursist een bedrag aan administratiekosten verschuldigd is ofwel een deel van de cursusprijs, wordt deze bijdrage verrekend met eventueel al door de cursist betaald en terug te ontvangen cursusgeld.
  • de opdrachtverlener is na tekening van de opdrachtbevestiging voor alle overeengekomen afspraken geheel aansprakelijk.

4. Plaatsvervanging
In afwijking van de bovenstaande annuleringsregeling kan annulering ten allen tijde zonder financieel nadelige gevolgen voor de cursist plaatsvinden, wanneer diens plaats wordt ingenomen door een plaatsvervanger, en daarvan schriftelijk mededeling is gedaan aan Synergie.

5. Betaling
Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen moeten de kosten, zonder enige korting en zonder dat schuldvergelijking is toegestaan, bij aanmelding worden betaald. In geval van een opdrachtverlening zal e.e.a. in de opdracht of opdrachtbevestiging opgenomen zijn.

Bedrijven of organisaties die op rekening medewerkers als cursist inschrijven of een opdracht verleend hebben, zullen door het enkel verstrijken van de betalingstermijn van veertien dagen na factuurdatum, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling nodig is, een vertragingsrente verschuldigd zijn van 1% van het desbetreffende factuurbedrag voor elke maand (of gedeelte daarvan), waarmee het bedrijf of de organisatie in verzuim is.

6. Cursusmateriaal
Synergie behoudt zich het auteursrecht van de te verstrekken cursusmaterialen voor. Cursisten mogen het cursusmateriaal uitsluitend ten eigen behoeve gebruiken. Het verveelvoudigen en/of openbaar maken door middel van digitalisering, druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, alsmede het aan derden afstaan, verkopen of op enigerlei andere wijze in gebruik geven, kan alleen onder schriftelijke toestemming van Synergie voor aanspraken van derden uit diens hoofde vrijwaren.

7. Aansprakelijkheid
Synergie is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan uit, tijdens of als gevolg van het gebruik van het door hen samengestelde cursusmateriaal en/of ontstaan tijdens het bijwonen van, of deelnemen aan de cursus, opleiding, coaching, workshop of activiteit . De cursist zal Synergie voor alle aanspraken door derden uit dien hoofde vrijwaren.

8.Programmawijziging
Synergie behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen de aanvangstijd van cursussen te wijzigen of bepaalde cursussen te laten vervallen. In het laatste geval worden reeds betaalde cursusgelden gerestitueerd.

9. Toepasselijk recht
Op alle door Synergie te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.